مراسم هفتمین روز درگذشت آیت الله ایمانی در شیراز
مراسم هفتمین روز درگذشت آیت الله ایمانی در شیراز