اصلاحیه سری پنجم دفترچه کنکور ارشد ۹۷ منتشر شد – نیوزگزاری پرمیوم | اخبار ایران و جهانرشته و کدضریب دوره تحصیلی کدمحل تحصیل دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل عنوان رشته / گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات ۱۱۰۷ – تاریخ (کد ضریب ۲) روزانه ۲۶۱۷۰ پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی تاریخ گرایش تاریخ انقلاب اسلامی ۶ نفر نیمسال اول شرایط در سایت اینترنتی پژوهشکده ۱۱۰۸- مجموعه علوم اجتماعی (کد ضریب ۳) روزانه ۲۶۱۷۱ پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی جامعه شناسی انقلاب اسلامی ۶ نفر نیمسال اول شرایط در سایت اینترنتی پژوهشکده ۱۱۱۲-مجموعه الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و حقوق (کد ضریب ۱) روزانه ۲۶۱۷۲ پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی ۶ نفر نیمسال اول شرایط در سایت اینترنتی پژوهشکده ۱۱۱۳- مجموعه الهیات و معارف اسلامی ـ فلسفه و کلام (کد ضریب ۱) روزانه ۲۶۱۷۳ پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی عرفان اسلامی ۳ نفر نیمسال اول شرایط در سایت اینترنتی پژوهشکده ۱۱۱۴- مجموعه الهیات و معارف اسلامی ـ ادیان (کد ضریب ۱) روزانه ۲۶۱۷۴ پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی عرفان اسلامی ۳ نفر نیمسال اول شرایط در سایت اینترنتی پژوهشکده ۱۱۲۶- مجموعه حقوق (کد ضریب ۳) روزانه  ۲۶۱۶۸ دانشگاه تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ۶ نفر نیمسال اول نوبت دوم ۲۶۱۶۹ دانشگاه تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ۴ نفر نیمسال اول ۱۱۳۰ مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل (کد ضریب ۴) روزانه  ۲۶۱۷۵ پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی اندیشه سیاسی در اسلام ۶ نفر نیمسال اول شرایط در سایت اینترنتی پژوهشکده ۱۱۳۸- مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی (کد ضریب ۱) روزانه  ۲۶۱۷۹ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران علوم ارتباطات اجتماعی ۱۰ نفر نیمسال اول فقط مرد – شرایط در انتهای دفترچه روزانه  ۲۶۱۷۸ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران علوم ارتباطات اجتماعی ۵ نفر نیمسال اول فقط زن– شرایط در انتهای دفترچه نوبت دوم ۲۶۱۸۰ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران علوم ارتباطات اجتماعی ۱۵ نفر نیمسال اول شرایط در انتهای دفترچه ۱۱۳۸- مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی (کد ضریب ۲) روزانه  ۲۶۱۸۲ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت رسانه ۱۰ نفر نیمسال اول فقط مرد – شرایط در انتهای دفترچه روزانه  ۲۶۱۸۱ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت رسانه ۵ نفر نیمسال اول فقط زن– شرایط در انتهای دفترچه نوبت دوم ۲۶۱۸۳ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مدیریت رسانه ۱۵ نفر نیمسال اول شرایط در انتهای دفترچه ۱۱۴۸-مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری (کد ضریب ۱) نوبت دوم ۲۶۱۸۷ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی ۱۵ نفر نیمسال اول با همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی نوبت دوم ۲۶۱۸۸ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مدیریت کسب و کار گرایش مالی ۱۵ نفر نیمسال اول با همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی ۱۲۵۱-مجموعه مهندسی برق (کد ضریب ۵) روزانه  ۲۶۱۸۵ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم ۷ نفر نیمسال اول فقط مرد – شرایط در انتهای دفترچه روزانه  ۲۶۱۸۴ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم ۳ نفر نیمسال اول فقط زن– شرایط در انتهای دفترچه نوبت دوم ۲۶۱۸۶ دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم ۱۰ نفر نیمسال اول شرایط در انتهای دفترچه ۱۲۵۷-مجموعه مهندسی شیمی (کد ضریب ۱) روزانه  ۲۶۱۷۶ دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی شیمی گرایش مدلسازی، شبیه سازی و کنترل ۶ نفر نیمسال اول – نوبت دوم ۲۶۱۷۷ دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی شیمی گرایش مدلسازی، شبیه سازی و کنترل ۴ نفر نیمسال اول – ۱۲۵۹- مهندسی صنایع (کد ضریب ۲) نوبت دوم ۲۶۱۸۹ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان ۱۰ نفر نیمسال اول با همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی ۱۲۵۹- مهندسی صنایع (کد ضریب ۴) نوبت دوم ۲۶۱۹۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین کلان ۱۰ نفر نیمسال اول با همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی